Overcharge คืออะไร


สำหรับแบตเตอรี่แล้ว คำว่า Overcharge หมายถึง การประจุไฟที่สูงเกินกว่าค่าปกติของแบตเตอรี่ชนิดนั้นๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีจ่ายกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่ในปริมาณสูงเกินไป, การจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน หรือประจุไฟเกินปริมาณความจุของแบตเตอรี่เป็นเวลานาน
ผลของการ Overcharge คือ ทำให้ความร้อนในตัวแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ หากแบตเตอรี่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ทัน ก็จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างภายในของตัวแบตเตอรี่เอง ขั้นต้นคือ อายุแบตเตอรี่จะสั้นลง และหากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงมากๆ จนตัวถังของแบตเตอรี่เกิดระบายความร้อนไม่ทันก็อาจเกิดการหลอมละลาย หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
อีกเรื่องที่สำคัญคือแบตเตอรี่ต่างชนิดกัน ย่อมมีลักษณะการประจุไฟที่แตกต่างกัน ไม่ควรนำเครื่องชาร์จของแบตเตอรี่ต่างชนิดมาใช้งานร่วมกัน
ผู้ใช้งานแบตเตอรี่ชนิดสามารถประจุไฟซ้ำได้ จึงควรศึกษาข้อมูลในการชาร์จแบตเตอรี่ หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถใช้งานแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/spabattery
https://www.spabattery.com

หรือ Line : @spabattery นะครับ
5/5