1. การยื่นเรื่อง ขอคืนเงิน/สินค้า

ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข

2. ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางบริษัทฯ

3. สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งคืนรวมถึงสินค้าแถม เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่งทั้งหมด เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

4. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

5. การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดหรือมีการตกลงกันไว้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกเงื่อนไขการขอคืนเงิน/คืนสินค้า